Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- EN HANDELSVOORWAARDEN BCT BVBA

Artikel 1 : Geldigheid van de algemene voorwaarden Alle aankopen, verkopen, huur, verhuur, leasing, fabricatie, herstelling en onderhoud van containers (hierna kortweg „levering en prestaties“) uitgevoerd door BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA geschieden overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA uitgevoerde leveringen en prestaties alsook op alle bijkomstige bestellingen. Voor het aangaan van een overeenkomst met BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA verklaart de klant uitdrukkelijk onderhavige voorwaarden te aanvaarden en hiervan kennis te hebben genomen. Algemene of bijzondere voorwaarden van de klant kunnen geenszins aan BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA worden tegengeworpen.

Artikel 2 : Prijsoffertes De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende waarden van lonen en materialen en blijven slechts 4 weken geldig. Indien de waarden van de lonen en materialen na afloop van voormelde periode wijzigingen hebben ondergaan, behoudt BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA zich het recht voor de prijs op evenredige wijze aan te passen.

Artikel 3 : Omschrijving van leveringen en prestaties De leveringen en of prestaties worden uitgevoerd, zoals vermeld op de bestelbon of op de voorzijde van de factuur. De termijn waarbinnen de leveringen en prestaties worden uitgevoerd, wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is in hoofde van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA niet bindend, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering van de leveringen en prestaties kan nooit aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 : Prijs van de werkzaamheden De prijs is deze zoals op het bestek wordt vermeld, tenzij BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA genoodzaakt is om deze aan te passen aan de evolutie van vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (bv. grondstoffen, lonen, energie, ...) De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijke toegelaten normen. In dit geval wordt de nieuwe prijs vermeld op de voorzijde van de factuur. De prijs is exclusief BTW en geldt exclusief levering, vervoer en verzendkosten.

Artikel 5 / Levering van containers Behoudens andersduidend uitdrukkelijk beding, geldt de levering van containers „ex Works“, d.w.z. dat BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA aan zijn leveringsverplichting jegens de klant voldoet door decontainers op haar terreinen te leveren. BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA kan toelating verlenen de containers rechtstreeks op te halen op andere terreinen waar deze beschikbaar zijn, hetgeen eveneens met levering gelijk staat. De levering geldt als in ontvangst name en goedkeuring door de klant en ontslaat BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA van elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken. De levering doet het risico betreffende het geleverde overgaan op de klant. Conform rt.1648 BW dient de vrijwaringsvordering voor verborgen gebreken door de klant binnen een korte termijn te worden ingediend. De eventuele schadevergoeding zal de prijs van de prestaties en de levering niet overschrijden.

Artikel 6 : Inlevering van verhuurde containers(eigendom van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA) Inlevering van verhuurde containers geschiedt op de terreinen van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA, zoniet vallen de kosten van repatriëring ten laste van de klant - huurder. Inlevering geschiedt tijdens de kantooruren en in de staat waarin de container zich bij ingebruikname bevond. Indien de container bij inlevering onderdelen ontbreekt en/of beschadigd is, eindigt de huur slechts van zodra het bestek strekkende tot de herstelling van de container door de klant - huurder werd aanvaard. Laatstgenoemde dient in voorkomend geval de kosten van herstelling, aanvulling of vernieuwing te dragen. Bij inlevering wordt van de staat waarin de container zich op dat ogenblik bevindt door BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA een inspectierapport opgemaakt, in voorkomend geval in samenspraak met diegene die de container inlevert. De klant - huurder machtigt degene die de container terugbezorgt dit rapport namens eerstgenoemde op te maken en mede te ondertekenen. Wanneer de klant - huurder of de door hem gemachtigde persoon weigert zijn medewerking te verlenen, dan gaat BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA eenzijdig over tot de redactie van een inspectierapport, dat in voorkomend geval aan de klant - huurder tegenstelbaar is. Op basis van dit rapport maakt BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA desgevallend een bestek op met raming van de herstelkosten. Bij gebreke aan gemotiveerd protest binnen de 8 dagen, volgend op de datum van het bestek, wordt dit bestek door de klant - huurder geacht te zijn aanvaard. Wanneer de klant - huurder de container inlevert voor het verstrijken van de minimum contractduur, heeft dit niet de beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg en is de klant ertoe gehouden de duur te betalen voor de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode.

Artikel 7 : Risico’s De risico’s verbonden aan het vervoer, de huur, levering of herstelling van containers, of de risico’s verbonden aan het opslaan ervan, vallen ten laste van de klant.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud bij verkoop De geleverde containers bljven eigendom van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De levering geschiedt op risico van de klant - koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te vezekeren. De klant - koper zal BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA verwittigen indien de containers worden geplaatst in een ruimte die door de klant - koper wordt gehuurd. In voorkomend geval zal de klant - koper de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend maken.

Artikel 9 : Opzetkosten De risico’s verbonden aan het opzetten van containers zijn voor rekening van de klant. Opzetkosten worden steeds afzonderlijk aangerekend en vallen ten laste van de klant.

Artikel 10 : Waarborgen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen geeft BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA geen enkele waarborg op de door haar geleverde containers. Indien door BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA een waarborgwerd verstrekt, vervalt deze wanneer de gewaarborgde container door de klant werd hersteld, enige verandering heeft ondergaan, of onoordeelkundig werd gebruikt. Indien het vertrouwen van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechterlijke uitvoering en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA zich het recht voor om van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert om hierop in te gaan, behoudt BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA zich het recht voor om de prestaties of leveringen of een gedeelte hiervan te annuleren, zelfs indien een gedeelte van de werkzaamheden reeds werd uitgevoerd c.q.geleverd.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ten gevolge van de levering, huur, gebruik en dergelijke van de container. BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA of de door haar aangestelde kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid, lichte fout of zware fout. Enkel indien in hoofde van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA een opzettelijke fout vaststaat, kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet het gevolg is van de verkoop, levering, verhuur of gebruik van de containers. Verder kan BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving. Elke fout vanwege de schadelijder sluit aansprakelijk vanwege BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA uit. BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag groter dan de prijs die BCT NTERNATIONAL BVBA heeft ontvangen voor de verkoop, verhuur of gebruik van de container die schade heeft veroorzaakt. De aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot een maximum bedrag van 5.000 euro.

Artikel 12 : Betaling van de factuur De prijs is, behoudens strijdige vermelding op de factuur of de bestelbon, contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA. De huur van containers wordt gefactureerd op het einde van de maand die voorafgaat aan de gehuurde periode. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Eventuele bankkosten zijn ten laste van de klant. In geval van niet - betaling zal het bedrag van de factuur worden verhoogd met de in dit verband gemaakte administratiekosten alsmede met een boetebeding van 15%, wat overeenkomt met de schade die BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA in voorkomend geval ondergaat. Daarenboven is, in het geval van niet-betaling, een jaarlijkse nalatigheidsintrest verschuldigd van 15%. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. Het boetebeding en de nalatigheidsintresten zijn verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning is vereist. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswegen onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting moet de factuur binnen de 10 dagen na ontvangst worden geprotesteerd. Het protest dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 13 : Controle van de prestaties en leveringen De klant dient de uitgevoerde leveringen en prestaties onmiddellijk te controleren. Eventuele klachten moeten worden geformuleerd binnen de 8 dagen na de beëindiging van de leveringen en prestaties.

Artikel 14 : Annulering Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding vanwege BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling is BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 10% van het bestelde bedrag, onverminderd het recht van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA om hogere schade aan te tonen.

Artikel 15 : Overmacht Indien BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA door overmacht aan haar verplichtingen jegens de klant niet kan voldoen, worden deze geschorst voor de duur van de toestand van overmacht zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Onder overmacht dient te worden verstaan elke van haar wil onafhankelijk gebeurtenis die een partij geheel of gedeeltelijk verhindert zijn de nakoming van de verplichtingen die voor deze partij uit de overeenkomst voortvloeien. Tot de omstandigheden van overmacht worden o.m. gerekend, oorlog, staking, uitsluiting, grondstoffenschaarste, overheidsmaatregelen, vorst, brand, stagnatie of andere problemen bij de leveranciers van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA.

Artikel 16 : Geschillenregeling en toepasselijk recht Voor elke betwisting omtrent de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA bevoegd. Behoudens uitdrukkelijk andersduidend beding, is op de verhouding tussen de klant en BELGIUM CONTAINER TRADING BVBA enkel en alleen het Belgische recht van toepassing. Op de koop - verkoop van containers zijn de Eenvormige Koopwetten van 1 juli 1964 inzake de internationale koop van onroerende lichamelijke zaken ( cfr.“Haags Koopverdrag“ en „ Haags Totstandkomingsverdrag“) en het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (cfr „ Weens Koopverdrag“ ) geenszins van toepassing.* Version Française disponible sur demande* English Version available on request